Projecten

ICMM-congres

Het International Committee of Military Medicine is een Non-Gouvernementele Organisatie die zich richt op het samenbrengen van leiders en medewerkers van de militaire gezondheidszorg, wereldwijd. Door het organiseren van congressen en cursussen en het instellen van werkgroepen en het uitgeven van een tijdschrift wordt dit doel bereikt.

COMEDS voorzitterschap

NATO is een bondgenootschap dat naast politieke en economische doelstellingen een duidelijke oriëntatie op militair optreden heeft. Meer dan ooit is in de moderne tijd medische zorg voor dit optreden van eminent belang. De ISAF-missie in Afghanistan heeft laten zien dat een goed geoutilleerd medisch systeem in staat is om de gewonden kansen te geven die door de deelnemende landen als noodzakelijk zijn vastgesteld. Dit medisch systeem is altijd multinationaal samengesteld en daardoor is samenwerking vooraf en tijdens de missie van levensbelang.

IDR

Na de Koude Oorlog en het vallen van de Berlijnse Muur wijzigden de taken van Defensie naar een hoofdzakelijke inspanning voor vredesmissies. Hierdoor was een geheel andere behoefte ontstaan voor medische ondersteuning in het algemeen en specialistische ondersteuning in het bijzonder. In het project Implementatie Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) werd de medisch specialistische capaciteit hoofdzakelijk voorzien door een intensieve en innovatieve samenwerking met een twaalftal civiele ziekenhuizen.

Bezuiniging Defensie

Door het Kabinet Rutte I werd het budget van Defensie structureel met € 1 mld verminderd. Binnen geheel Defensie leidde dit tot grootscheepse bezuinigingen, voor een groot deel door reorganisaties en vermindering van de personele omvang. Rob van der Meer was als projectleider Militaire Gezondheidszorg verantwoordelijk voor ombuigingen in dit functiegebied door geheel Defensie heen. Dit betrof zowel de centrale diensten als de in de krijgsmachtdelen ondergebrachte operationele elementen. Op een totaal van ca. 3600 FTE werden ca. 900 FTE bezuinigd.